bovenlokaal cultuurdecreet
BELEID

Update — Vlaamse regering keurde Bovenlokaal Cultuurdecreet een tweede keer principieel goed

Vrijdag 7 juli 2023 gaf de Vlaamse regering haar tweede goedkeuring aan het voorontwerp van het nieuwe Bovenlokale Cultuurdecreet. Het voorontwerp van decreet werd na de eerste principiële goedkeuring in mei voorgelegd aan de VTC (Vlaamse Toezichtscommissie), de GBA (Gegevensbeschermingsautoriteit) en de SARC (Strategische Adviesraad Cultuur, Jeugd, Sport en Media). Deze adviezen gaven geen aanleiding tot inhoudelijke wijzingen aan het voorontwerp.

Het nieuwe decreet vertrekt vanuit dezelfde krachtlijnen als het oude decreet van 15 juni 2018 en heeft tot doel om een kwalitatieve, duurzame, diverse en geïntegreerde cultuurwerking uit te bouwen, te stimuleren, te optimaliseren en participatie te bevorderen.

Rol van intergemeentelijke samenwerkingsverbanden versterkt

De rol van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden voor cultuur (IGS’en) wordt versterkt:

  • de IGS’en krijgen een bijkomende opdracht in de beoordeling van ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’.
  • de IGS’en krijgen de mogelijkheid om in te zetten op een facultatieve deelwerking rond ‘bovenlokale netwerken vrijetijdsparticipatie’.

Een IGS moet niet langer bestaan uit 4 omliggende gemeenten, maar heeft wel een werkingsgebied van minstens 85.000 inwoners.

Extra subsidielijn voor ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’

Dat wil zeggen dat er ook iets wijzigt voor de bovenlokale cultuurprojecten: naast de huidige subsidielijn wordt een subsidielijn voor ‘kleine bovenlokale cultuurprojecten’ toegevoegd.

Deze lijn is laagdrempeliger en mikt op projecten tot maximaal 25.000 euro die maximaal 1 jaar duren. Alleen verenigingen die in een IGS-gebied gevestigd zijn, kunnen indienen.

Daarnaast blijft de subsidielijn voor de (grote) bovenlokale cultuurprojecten bestaan, zoals die op dit moment gekend is.

Op 30 juni keurde de Vlaamse Regering trouwens een tijdelijk subsidiereglement goed dat deels vertrekt vanuit deze principes. Op 1 maart 2024 kan je voor het eerst een subsidiedossier indienen.

Derde luik decreet

In een derde luik van het decreet worden de werkingssubsidies aan gemeenten in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad en aan de Vlaamse Gemeenschapscommissie geïntegreerd in het voorliggend voorontwerp.

Het decreet voldoet nu ook aan de harmoniseringsoefening binnen het beleidsveld cultuur en conformeert aan de principes van regioconform samenwerken en fusies van gemeenten.

Vervolg

Over dit decreet wordt nu advies gevraagd aan de Raad van State.

Het decreet gaat in voege op 1 januari 2027.

Een vraag over de het nieuwe decreet? Contacteer Lien Verwaeren of Gwennan Dekens van OP/TIL.

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.