regiovorming
BELEID

Update — Regiovorming Vlaamse Regering

januari 2021 — In hoeverre overlappen de referentieregio’s, uit de kadernota rond regiovorming, met de bestaande regio’s binnen onder andere het beleidsdomein Cultuur?

Bestaande intergemeentelijke samenwerkingsverbanden

Binnen het beleidsdomein Cultuur werken gemeenten al samen binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet, binnen het Cultureelerfgoeddecreet, via de 13 vormingsregio’s (Decreet sociaal-cultureel volwassenenwerk) en via de  UiTPAS-regio’s.  

De meeste van deze intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en regio’s overlappen met de referentieregio’s. Behalve het intergemeentelijke samenwerkingsverband de Merode.

De Merode heeft een werking binnen het Bovenlokaal Cultuurdecreet en binnen het Cultureelerfgoeddecreet. Dit samenwerkingsverband bevat 6 gemeenten op de grens van de referentieregio’s Kempen, Limburg en Oost-Brabant. Minister Jambon vraagt aan collega Somers om de gevolgen voor de Merode te onderzoeken.

Referentieregio’s

De kadernota bevat een kaart met 13 referentieregio’s. De Vlaamse Regering vroeg advies aan de lokale besturen en de gouverneurs. Bart Somers, minister voor Binnenlands Bestuur, vroeg ook het advies van zijn collega-ministers uit de Vlaamse Regering. Minister Jambon bezorgde op 3 februari vanuit het beleidsdomein Cultuur een nota.

Het vervolg

Minister Somers legt eind februari 2021 een voorstel van definitieve afbakening van de referentieregio’s aan de Vlaamse Regering voor. Op dat moment bekijkt het departement Cultuur, Jeugd en Media of de regelgeving moet worden aangepast. Relevante actoren uit het culturele veld worden bij dit proces betrokken.

Meer informatie?

Op de website van het Agentschap Binnenlands Bestuur vind je een FAQ rond regiovorming.

Conceptnota regiovorming

Het standpunt van de VVSG

Grensverleggende to do's & verhalen in je mailbox? Schrijf je in voor 1 of 2 nieuwsbrieven.